Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thuê nhà cho người lao động huyện Cam Lâm

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thuê nhà cho người lao động trên địa bàn huyện Cam Lâm. Đây là quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định 08 ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Mặt Trời Nha Trang (Khu Công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm). Cụ thể, về hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức 500.000 đồng/người/tháng gồm: Tháng 3 có 5 người, tháng 4 có 5 người, tháng 5 có 4 người. Về hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động với mức 1 triệu đồng/người/tháng gồm: Tháng 5 có 1 người, tháng 6 có 1 người. Tổng số tiền hỗ trợ 9 triệu đồng.

UBND tỉnh giao UBND huyện Cam Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức chi trả cho người lao động theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

V.G

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202207/phe-duyet-danh-sach-va-kinh-phi-ho-tro-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-huyen-cam-lam-8257440/