Phê duyệt Chiến lược phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai đến 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.