Phát triển nuôi trồng thủy sản trong tình hình mới

  3 liên quanGốc

  Tổng cục Thủy sản đã đưa ra một số giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trong tình hình mới.

  Tổng cục Thủy sản đã đưa ra một số giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trong tình hình mới.

  Theo đó, trong năm 2021, chúng ta cần giữ ổn định diện tích 1,3 triệu ha nuôi trồng thủy sản; trong đó, diện tích nuôi nước ngọt 450.000 ha, diện tích nuôi mặn, lợ 850.000 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 4,75 triệu tấn (bằng 104,2% năm 2020). Ðể có được kết quả đó, các ngành, địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, tăng năng suất, chất lượng; quản lý chặt chẽ chất lượng giống, vật tư thủy sản; xử lý, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật; giữ vững thị trường truyền thống; phát triển thị trường mới cho tiêu thụ sản phẩm thủy sản...

  PV

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/phat-trien-nuoi-trong-thuy-san-trong-tinh-hinh-moi-645521/