Phát triển mò mẫm và thử - sai

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cho đến nay, vẫn còn có sự đánh đồng giữa hai khái niệm quy hoạch - phát triển đô thị trong giới chuyên môn, những nhà quản lý, lãnh đạo. Thực chất quy hoạch chỉ là một công đoạn (dù rất quan trọng) trong chuỗi phát triển đô thị.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=127814