Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST), hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là một trong 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu ra trong Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Khoa học - công nghệ (KH-CN) được giao chủ trì hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia, kết nối với các mạng lưới ĐMST trong và ngoài nước. Cùng với đó, Bộ KH-CN phải thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, thu hút đầu tư của doanh nghiệp cho KH-CN và ĐMST; phát huy Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và Quỹ Phát triển KH-CN của doanh nghiệp để hỗ trợ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển không gian khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học.

Tường Vi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202001/phat-trien-he-sinh-thai-doi-moi-sang-tao-2983369/