Phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh

    Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển, tạo dựng các cụm liên kết ngành kinh tế biển phát triển hiệu quả, gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển, hướng đến trở thành quốc gia biển mạnh.

    Theo dangcongsan.vn

    Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/phat-trien-cum-lien-ket-nganh-kinh-te-bien-gan-voi-xay-dung-cac-trung-tam-kinh-te-bien-manh-350743.html