Phát huy vai trò khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội

Tình hình thế giới, khu vực ngày càng diễn biến phức tạp cũng như kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của đất nước đã xuất hiện một số tình huống bất ngờ đã gây thách thức nhất định đối với việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch phát triển. Điều đó đòi hỏi khoa học xã hội phải giải đáp được những vấn đề đặt ra trong thực tiễn để định hướng, cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng.

Phát huy vai trò khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - Ảnh 1

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng”.

Hội thảo đã nhận được 32 bài tham luận của nhiều chuyên gia, nhà lý luận am hiểu, tâm huyết trên các lĩnh vực. Các ý kiến tập trung luận giải về giải pháp thúc đẩy khoa học xã hội phát triển xứng tầm với yêu cầu cách mạng của đất nước trong thời kỳ mới; làm cho khoa học xã hội Việt Nam vững mạnh, đóng góp quan trọng vào việc cung cấp các luận cứ khoa học để phục vụ công tác tham mưu với T.Ư Đảng về hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đưa đất nước đi lên CNXH.

Theo các nhà khoa học, cần phải thật sự coi trọng vai trò của KHXH trong đời sống, hoạch định chiến lược phát triển bền vững đất nước; đầu tư nguồn lực xứng tầm cho nghiên cứu KHXH; củng cố, phát triển hệ thống các cơ sở nghiên cứu KHXH; đổi mới nội dung, phương thức nghiên cứu, quản lý các hoạt động nghiên cứu KHXH; coi trọng và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến tri thức KHXH tới các tầng lớp nhân dân.

Tiếp thu và ứng dụng có chọn lọc thành tựu KHXH của thế giới và trong nước để bổ sung, phát triển một số vấn đề mà KHXH của nước ta có đóng góp; KHXH phải tham gia tích cực, sắc bén cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định tính đúng đắn của con đường cách mạng Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn; phấn đấu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập mà không bị “hòa tan”…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá cao đóng góp của KHXH đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của KHXH đã đóng góp thiết thực vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, trước yêu cầu ngày một cao của thực tiễn, nhiều khó khăn thách thức mới xuất hiện, KHXH cũng bộc lộ những mặt bất cập, yếu kém. Tính hiệu quả của nhiều công trình nghiên cứu KHXH chưa cao; tính định hướng xã hội một cách tổng thể, hệ thống của KHXH chưa thật sự rõ nét, chưa đi thẳng vào các vấn đề nổi cộm. Các hướng tiếp cận của KHXH chưa toàn diện; chưa phản ánh được tính đa diện của quy luật thị trường, quy luật phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. KHXH còn có lúc bị động trước thực tiễn diễn biến nhanh, phức tạp; chưa khắc phục được tính giáo điều, khuôn mẫu, xơ cứng, hình thức; chức năng dự báo, tiên phong dẫn đường chưa thật nổi bật.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, những đổi thay của tình hình trong nước và thế giới đặt ra hàng loạt vấn đề mới, bức xúc, đòi hỏi KHXH nước ta phải đi sâu nghiên cứu, lý giải có căn cứ khoa học nhằm góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tư duy lý luận. KHXH Việt Nam cần phải tiếp tục nghiên cứu, luận giải những vấn đề cơ bản và chiến lược đã đặt ra nhưng còn chưa được giải quyết thấu đáo; đồng thời, phải luôn coi trọng tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm và nghiên cứu những vấn đề thực tiễn mới của đất nước cần giải đáp về mặt lý luận trong giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.