Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Khi có ý kiến góp ý, cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm thông báo nội dung và yêu cầu tập thể, cá nhân được góp ý báo cáo, giải trình cụ thể; tổ chức xác minh làm rõ từng nội dung và kết luận cụ thể, xử lý nghiêm các khuyết điểm, sai phạm (nếu có); thông báo đến chủ thể góp ý về kết quả tiếp thu và xử lý...

Đây là nội dung Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 9-8-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TƯ ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 124-QĐ/TƯ, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Hướng dẫn cũng nêu rõ 5 trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện các nội dung trên. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng thành phố lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch thông tin, phân công trách nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để nhân dân dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát.

Quốc Bình