Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp

    Kinh tế hợp tác không phải là khu vực chính để tạo ra nhiều lợi nhuận, nhưng là khu vực có vại trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm đảm bảo đời sống cho đông đảo người lao động, tạo sự ổn định về chính trị, xã hội góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội.

    PV

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phat-huy-vai-tro-cua-hop-tac-xa-trong-san-xuat-nong-nghiep-5704666.html