Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành hữu quan và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung thảo luận 4 vấn đề lớn: tình hình nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; những chuyển biến về cơ cấu, số lượng, chất lượng của giai cấp nông dân Việt Nam, trình độ nhận thức, giác ngộ chính trị, những tâm tư, nguyện vọng, đòi hỏi của nông dân trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; các biện pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc đoàn kết, tập hợp giai cấp nông dân; một số vấn đề do Hội Nông dân Việt Nam kiến nghị, đề xuất. Nông dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Nông dân nước ta hiện nay chiếm hơn 70% dân số và trên 50% lực lượng lao động xã hội. Nông dân phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước. Sau hơn 25 năm đổi mới, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 càng làm cho Hội nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Giai cấp nông dân một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và khẳng định: Có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ có đường lối đổi mới của Đảng; có cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân nên đã phát huy vai trò chủ thể và sức sáng tạo to lớn của nông dân. Nông dân vui mừng trước nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế nông thôn, cải thiện đời sống nông dân như: Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và gần đây là Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam", Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ tạo cơ chế, chính sách để Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng. Sản xuất lương thực có bước tiến lớn. Từ một nước nhiều năm thiếu lương thực trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới về một số mặt hàng nông sản như: Gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản… Kinh tế nông thôn đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề,;các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt nhiều vùng nông thôn đã được khang trang tiến bộ hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư hầu hết các vùng nông thôn đã có bước cải thiện; dân chủ được phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân nước ta ngày càng được nâng cao. Người dân có điều kiện, cơ hội để cải thiện đời sống và làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước. Tuy nhiên, nông dân hiện nay vẫn đa số là những hộ sản xuất quy mô nhỏ; có tới 36% số hộ có dưới 0,2 ha đất canh tác. Thu nhập bình quân cư dân nông thôn chỉ bằng 76,6% bình quân chung cả nước. Hầu hết số hộ nghèo và cận nghèo là nông dân... Nhiều đóng góp tích cực của Hội Nông dân Việt Nam Trải qua 5 kỳ Đại hội, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng được củng cố, xây dựng và ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đến nay, tổ chức Hội có hệ thống 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở với 63 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 655 Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, huyên, thị, thành phố thuộc tỉnh; 10.474 Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở (xã, phường, thị trấn…); 92.417 chi hội; 182.924 tổ hội và trên 10 triệu hội viên; 100% xã, phường, thị trấn có nông dân có tổ chức hội; 100% thôn, ấp, bản có chi, tổ hội. Các cấp Hội đã chú ý đổi mới nội dung phương thức hoạt động; tăng cường đoàn kết tập hợp nông dân; coi trọng chất lượng hội viên, đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên và nông dân. Tổ chức bộ máy Hội Nông dân các cấp từng bước được kiện toàn tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Số cán bộ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân, là đảng viên và có trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, năng lực vận động nông dân ngày càng tăng. Nhiều đồng chí cán bộ Hội đã phấn đấu trưởng thành từ phong trào nông dân đã được điều động, luân chuyển, bố trí vào những cương vị trọng trách cao hơn. Năm 2010, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã tổng kết 10 năm công tác xây dựng Hội và ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết 26 NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Cùng với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ, hội viên nông dân còn tích cực đóng góp xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”; tích cực tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau thông qua phổ biến kinh nghiệm làm ăn, cho mượn vốn, cung cấp giống cây con, tạo việc làm tại chỗ… Chỉ tính riêng năm 2010, hội viên, nông dân cả nước đã đóng góp 2 triệu ngày công; trên 4,2 ngàn tấn lương thực, giúp đỡ gần 110.000 hộ nghèo; ủng hộ quỹ "Ngày vì người nghèo" gần 7 tỷ đồng và trên 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào lũ lụt; 6,8 tỷ đồng xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương cho những hộ không có nhà ở, góp phần giúp trên 10.000 hộ thoát nghèo; xóa 2521 nhà tạm. Vấn đề bảo đảm an ninh chính trị, xã hội ở địa bàn nông thôn được Hội Nông dân các cấp đặc biệt quan tâm. Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hướng về người nông dân, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho nông dân Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư khẳng định: Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng ta, tạo động lực mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là cơ sở vững chắc, lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững... Tuy nhiên, các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần phải được giải quyết đồng bộ, đặt trong mối quan hệ tổng thể của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từng là chủ lực quân cách mạng trước đây và hiện nay chiếm hơn 70% dân số, trên 50% lực lượng lao động toàn xã hội, giai cấp nông dân Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, trung thành với Đảng, luôn chủ động, sáng tạo và chính là chủ thể của quá trình phát triển, chủ thể thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt biểu dương các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam nói chung về những nỗ lực cố gắng, sự chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn của nông nghiệp Việt Nam thời gian qua. Năm nay, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhưng nông dân vẫn phấn khởi vì được mùa, được giá, sản lượng lương thực dự kiến đạt hơn 40 triệu tấn, dự kiến xuất khẩu 7 triệu tấn gạo, chưa kể các sản phẩm lâm, ngư nghiệp khác... Phong trào xây dựng nông thôn mới, với những tiêu chí cụ thể phát triển rộng rãi trên toàn quốc. Những kết quả đó cho thấy Nghị quyết 26-NQ/TW đã đi vào thực tế cuộc sống và bước đầu phát huy hiệu quả. Với truyền thống vẻ vang hơn 80 năm ra đời và phát triển, 2 lần được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng được củng cố, xây dựng và ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp giai cấp nông dân Việt Nam. Tổng Bí thư hoan nghênh các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia ngay từ quá trình chuẩn bị, cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW một cách bài bản. Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực tham gia thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra; cụ thể hóa thành các đề án, chương trình hành động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, chủ động tham mưu, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhiều phong trào hoạt động thiết thực do Hội phát động đã được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng... qua đó, huy động sức dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, đây mới là những kết quả bước đầu. Cả nước vẫn còn 62 huyện nghèo, còn nhiều vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân cần phải giải quyết. Quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ đều đã được khẳng định rõ ràng trong Nghị quyết, nhưng các giải pháp thực hiện cần phải được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Tổng Bí thư mong rằng, trong thời kỳ mới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nông dân, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án đã đề ra, đi sâu đi sát cơ sở, tháo gỡ các khó khăn, rào cản; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư chỉ rõ: cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, trang bị kiến thức cho nông dân, tạo điều kiện để nông dân phát huy vai trò làm chủ của mình. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ lệ lao động làm nông nghiệp sẽ ít đi, nhưng năng suất lao động, của cải làm ra, đóng góp cho xã hội ngày càng nhiều lên, đó là bài toán cần có lời giải, bằng những giải pháp hữu hiệu. Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, để Hội thực sự là người bạn của nông dân, là chỗ dựa của Đảng, Nhà nước, là nòng cốt trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân./.