Phát huy truyền thống vẻ vang, phụ nữ Việt Nam vươn lên làm tốt vai trò và thiên chức cao quý

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Chiến 50,8% dân số và 50,6% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước trước đây và công cuộc đổi mới đất nước ngày nay.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142594&sub=54&top=37