Phát hiện 20 đơn vị sai phạm

9 tháng, toàn tỉnh Sóc Trăng triển khai 49 cuộc thanh tra tại 49 đơn vị. Đến nay, kết thúc thanh tra trực tiếp tại 45 đơn vị, đã ban hành 35 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện có 20 đơn vị sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản với tổng số tiền hơn 18,4 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán và kiến nghị khác hơn 15,5 tỷ đồng. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng, số còn lại đang trong thời hạn thực hiện. Đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh rút kinh nghiệm các đơn vị có liên quan theo quy định; kiến nghị xử lý hành chính đối với 12 tổ chức và 48 cá nhân có sai phạm.

Lê Nguyên