Phát hành tem bưu chính kỷ niệm

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTTTT quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm.

Phát hành tem bưu chính kỷ niệm - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, các đề tài về sự kiện gồm: Sự kiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự kiện có ý nghĩa to lớn, có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam hoặc của các dân tộc trên thế giới; sự kiện có tính chất tiêu biểu, nổi bật trong từng thời kỳ, là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự phát triển của Việt Nam hoặc của các nước trên thế giới; sự kiện mang đậm bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và ý chí của nhân dân Việt Nam hoặc của các dân tộc trên thế giới.

Đề tài về nhân vật gồm: Chiến sĩ cách mạng, chí sĩ yêu nước, anh hùng tiêu biểu trong các thời kỳ phát triển của Việt Nam hoặc của các nước trên thế giới; lãnh đạo tiền bối, danh nhân, nhân vật tiêu biểu trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong các phong trào giải phóng dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình của Việt Nam hoặc của các nước trên thế giới; nhà khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu có đóng góp to lớn cho Việt Nam hoặc cho nhân loại.

Thông tư cũng quy định rõ về thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm về sự kiện. Cụ thể, tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm để chào mừng sự kiện được phát hành vào trước, đúng hoặc sau thời gian diễn ra sự kiện.

Tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm để kỷ niệm sự kiện được phát hành lần đầu vào trước, đúng hoặc sau thời gian trong 50 năm diễn ra sự kiện và các lần tiếp theo là bội số của 50 năm.

Tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm về nhân vật được phát hành lần đầu vào trước, đúng hoặc sau thời gian tròn 100 năm sinh của nhân vật và các lần tiếp theo là bội số của 50 năm.

Thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm khác với quy định trên do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017.

Khánh Linh