Phát hành báo nhiều hơn với vùng sâu, vùng xa

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Chúng tôi đề nghị các cơ quan có trách nhiệm sớm cùng với báo Quân đội nhân dân nghiên cứu có hình thức, biện pháp tích cực để đưa báo Quân đội nhân dân đến được nhiều hơn với đông đảo bạn đọc gần xa...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.34191.qdnd