Phát động toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Việt Nam đã phát động phong trào phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đến năm 2012 với kế hoạch “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư đến năm”.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/270764/Default.aspx