Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, hoàn thành thật tốt các nội dung, chương trình đề ra

Nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, hoàn thành thật tốt các nội dung, chương trình đề ra

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể vào sáng 14-12 tại thủ đô...
Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước (*)

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước (*)

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, hoàn thành thật tốt các nội dung, chương trình đề ra (*)

Nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, hoàn thành thật tốt các nội dung, chương trình đề ra (*)

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

'Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất hệ trọng'

'Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất hệ trọng'

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TW14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TW14

'Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng' (*)

'Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng' (*)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị TƯ lần thứ 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị TƯ lần thứ 14

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khai mạc Hội nghị T.Ư 14

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khai mạc Hội nghị T.Ư 14

Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Liên quan đến sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới (*)

Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Liên quan đến sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới (*)

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng (*)

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng (*)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TW 14

Phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TW 14

'Chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là công việc rất hệ trọng'

'Chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là công việc rất hệ trọng'

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng