Phạt 0,05% trên tổng số thuế nếu không nộp tiền phạt đúng thời hạn

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp, cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm cả vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế) mà không nộp tiền phạt đúng thời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Phạt 0,05% trên tổng số thuế nếu không nộp tiền phạt đúng thời hạn - Ảnh 1

CBCC Hải quan Hà Nam Ninh hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Trước phản ánh của nhiều đơn vị Kho bạc Nhà nước địa phương về vướng mắc khi tính tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp”.

Cũng tại Điều 5, Thông tư 153/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 105/2014/TT-BTC) quy định: “Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Không tính chậm nộp tiền phạt trong thời hạn cá nhân vi phạm hành chính được hoãn thi hành quyết đĩnh ử phạt theo quy định của pháp luật”.

Tại Điều 106 Luật Quản lý thuế (sửa đổi) quy định: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan Quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

Với các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp, cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm cả vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế) mà không nộp tiền phạt đúng thời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Thông tư số 153/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 105/2014/TT-BTC).

Trường hợp cá nhân, tổ chức chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải áp dụng quy định tại Luật Quản lý thuế, theo đó, phải nộp tiền chậm nộp mức bằng 0,03%/ ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đảo Lê