Phân tích lý thuyết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi độ vồng dầm bê tông dự ứng lực căng trước

Năm 2000, trong dự án cầu dây văng Mỹ Thuận, lần đầu tiên dầm Super T được sử dụng trong công trình cầu tại Việt Nam.

GS. TS. TRẦN ĐỨC NHIỆM

TS. NGÔ VĂN MINH

ThS. CHU VĂN AN

ThS. NGUYỄN THANH NGA

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Năm 2000, trong dự án cầu dây văng Mỹ Thuận, lần đầu tiên dầm Super T được sử dụng trong công trình cầu tại Việt Nam. Các năm sau đó, dầm Super T được sử dụng phổ biến trong rất nhiều công trình cầu lớn, có thể kể đến như: Cầu Tuyên Nhơn, Đức Hòa trên tuyến N2 khu vực Nam bộ; các cầu trên cao tốc Sài Gòn - Trung Lương; cầu Vành Đai 3 - TP. Hà Nội… Tuy nhiên, dầm Super T qua thời gian sử dụng đã xuất hiện một số nhược điểm như: Xuất hiện vết nứt xiên, nứt ngang đầu dầm; hiện tượng mất độ vồng. Bài báo đi vào phân tích đến các yếu tố tác động đến sự biến đổi độ vồng của dầm bê tông dự ứng lực (BTDƯL) căng trước nói chung và dầm Super T nói riêng. Qua đó, các đơn vị liên quan có thể nắm bắt được các tác nhân ảnh hưởng đến độ vồng để có quy trình chế tạo, thi công đạt giá trị độ vồng theo mong muốn.

TỪ KHÓA: Độ vồng, dầm bê tông dự ứng lực căng trước.

Abstract: In 2000, Super T was used for My Thuan stayed-cable bridge construction, that is the first time the girder was used in Vietnam. From that time, Super T girder was commonly used for many huge projets of bridge constructions in Vietnam, such as: for Tuyen Nhon bridge, Duc Hoa bridge in route N2, South area of Vietnam; for bridges in Sai Gon - Trung Luong Expressway; for elevated lanes of Ring Road 3, Hanoi city… However, during construction and exploitation periods of Super T girder, there were some problems such as: inclined and transvere cracking at girder ends, phenomenon of losing precamber. This paper analyses about the factors which impact the variability of camber of pre-tensioned concrete girder in generally, and Super Tee girder in particularly. Thenceforward, relating units wouldknowabout these factors and their influences to camber of pre-tensioned girder in manufacture and erection stages in order to get the desired value of precamber.

KEYWORDS: Precamber, pretension prestressed concrete girder.