Phấn đấu thu 3.500 tỷ đồng tiền sử dụng đất từ đấu giá

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đấu giá đất năm 2016; phấn đấu thu trên 3.500 tỷ đồng. Các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát các dự án, xác định cụ thể các khu đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá, hoàn thành các thủ tục, lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất trong năm 2016. Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 để trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 12-2016.

Chỉ thị cũng yêu cầu, việc tổ chức đấu giá phải thực hiện công khai, minh bạch, "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả"; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho UBND cấp huyện trong đấu giá quyền sử dụng đất để tạo chuyển biến mạnh.

Châu Anh