Phân công nhiệm vụ chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị báo cáo, nội dung phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10 tới.

Theo đó, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo về tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị báo cáo về việc kiện toàn bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo đánh giá về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, bổ sung nội dung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo VSATTP và tình hình biến đổi khí hậu gây thiệt hại cho kinh tế - xã hội và giải pháp khắc phục.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, bổ sung nội dung bài học kinh nghiệm, các giải pháp để bảo vệ môi trường và việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, bổ sung nội dung công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ODA giai đoạn 2011-2015 trong báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ: Công an, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị báo cáo của Chính phủ giải trình về việc chưa trình Quốc hội đối với 2 dự án Luật Công an xã và Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.