Phân cấp quản lý tài sản Nhà nước

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ra Quyết định số 94/2008/QĐ-BQP về việc quy định phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.37558.qdnd