Phạm Quỳnh- Nhà văn hóa tiên phong - (06/12)

(Toquoc) - Nhạc sĩ Phạm Tuyên, con trai nhà văn hóa Phạm Quỳnh kể- sinh thời cụ Phạm tâm sự: “Tôi là người của buổi giao thời, sẽ khó có người hiểu được tôi… Người Pháp cho tôi là lợi dụng chức quyền để chống lại họ, còn người mình thì cho tôi là tay sai của Pháp”.