"Phải xây dựng tổ chức CĐ Long An vững mạnh về mọi mặt"

Các cơ sở công nghiệp và lực lượng công nhân (CN) ở Long An đang tăng lên từng ngày. Cứ sau mỗi 1 năm, Long An lại có thêm gần 10 ngàn CN. Sự phát triển "nóng" đó đang đặt ra những vấn đề lớn cho tổ chức CĐ phải giải quyết, mà Đại hội (ĐH) VIII lần này có nhiệm vụ lớn.