Phải lấy ít nhất 3 báo giá cho gói thầu từ 20 đến dưới 100 triệu đồng

    Gốc

    Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn bổ sung một số điểm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/150541