Phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của đoàn viên

Vừa qua, LĐLĐ Thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức tổ chức đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp đồng thời cũng hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp.

Trong đó, về mục đích, yêu cầu, LĐLĐ Thành phố chỉ rõ, đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp Công đoàn; đổi mới phương thức và hoạt động của các cấp công đoàn nhằm tập hợp rộng rãi CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của đoàn viên - Ảnh 1

Đại hội Công đoàn các cấp phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của đoàn viên

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình và nghị quyết đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thông qua đại hội Công đoàn các cấp, lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

LĐLĐ thành phố nhấn mạnh, đại hội Công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp. Coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Phương châm của đại hội là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Về nội dung Đại hội, LĐLĐ Thành phố yêu cầu, báo cáo trình đại hội cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời phân tích làm rõ kết quả triển khai thực hiện các Chương trình của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Đại hội XV Công đoàn thành phố Hà Nội; của Công đoàn cấp trên trực tiếp; tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra các bài học kinh nghiệm.

Phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của đoàn viên - Ảnh 2

Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề người lao động quan tâm

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu tham luận tại đại hội không được theo hình thức báo cáo thành tích mà cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp Công đoàn quan tâm giải quyết và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam. Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội, hội nghị về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị và tập trung thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Về thời gian và tiến độ đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo: Đối với đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở: Căn cứ tình hình thực tế, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn đại hội, hội nghị Công đoàn cơ sở tiến hành từ 01/7/2017, hoàn thành trước 31/12/2017. Thời gian đại hội, hội nghị không quá 01 ngày.

Đối với Đại hội, hội nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: tổ chức hoàn thành trước 31/3/2018. Thời gian đại hội, hội nghị không quá 1,5 ngày.

Riêng thời điểm Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ do Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội quyết định, hoàn thành trước 30/6/2018. Thời gian đại hội không quá 2 ngày.

Phạm Diệp