PGS: Báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS - HNX) báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PGS đạt 1.434,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 15 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 126,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 109,47 tỷ đồng, EPS là 2.127 đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 4.098,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 316,34 tỷ đồng và EPS là 5.905 đồng.