PAC: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 18 tháng 04 năm 2008, Phó Tổng Giám đốc Lê Nhị Năng đã ký Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau: