Ông Trương Tấn Sang chúc Tết Tạp chí Cộng sản

Nhân dịp đầu Xuân Tân Mão, chiều 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, đã đến thăm và chúc Tết Tạp chí Cộng sản.

Trong không khí đầm ấm, thân mật đầu Xuân mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu đã đạt được của Tạp chí Cộng sản trong thời gian qua, làm tốt chức năng là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng. Thắng lợi của công tác tư tưởng lý luận của Đảng có sự đóng góp quan trọng của Tạp chí Cộng sản.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh bước sang thời kỳ mới và trong bối cảnh bùng nổ thông tin, nhiệm vụ chính trị xây dựng, phát triển đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đặt ra cho những người làm công tác tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng những yêu cầu mới, không ít khó khăn, thách thức.

Trách nhiệm đặt ra cho Tạp chí Cộng sản là góp phần tăng cường sự nhất trí tư tưởng trong toàn Đảng, sự thống nhất về chính trị của toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội và niềm tin vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thực sự trở thành một mũi nhọn xung kích trong cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, giữ vững mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.
Ông Trương Tấn Sang mong cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, cùng suy ngẫm và hành động, không ngừng sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tạo ra những sản phẩm thông tin có giá trị, làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan lý luận chính trị của Đảng.

Báo cáo về những kết quả đã đạt được trong năm 2010 và những định hướng trong thời gian tới, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nêu rõ: Tạp chí Cộng sản đã có nhiều cố gắng trong công tác lý luận, đưa đường lối, quan điểm của Đảng vào cuộc sống, tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian tới, Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin, quan tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và hiệu quả cho công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng./.