Ông Trương Tấn Sang chúc Tết Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Ông Trương Tấn Sang yêu cầu Yên Bái cùng các tỉnh vùng Tây Bắc chú trọng đầu tư, kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trước hết là giao thông, thủy điện kết hợp với thủy lợi