Ông Trần Xuân Lộc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

(VOV) - Mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015 là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 18 ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2010-2015 và bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam (nhiệm kỳ 2010-2015) gồm 51 đồng chí. Đồng chí Trần Xuân Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2005-2010 được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm 16 đồng chí. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Trần Xuân Lộc cho biết: Phát triển công nghiệp với tốc độ cao, bền vững, trọng tâm là công nghiệp vật liệu xây dựng và công nghiệp trong các KCN. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích trồng lúa hàng hóa lúa chất lượng cao và cây trồng vụ đông; Thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu đến năm 2015 có 22 xã, bằng 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới; Phát triển mạnh các ngành thương mại và dịch vụ, tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015 là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; Phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 13,5%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt trên 40 triệu đồng và đến năm 2015 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.800 tỷ đồng; Tập trung phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng./. Huy Nam - Hoài Lam