Ông Keo có quyền khởi kiện vụ án tại tòa

Ông Trần Văn Keo khiếu nại (KN) Quyết định số 2208 ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa về việc giải quyết KN lần đầu; yêu cầu nâng giá bồi thường giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) phần móng trụ và hỗ trợ giá trị QSDĐ bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn lưới điện.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa ban hành Quyết định số 2208 giữ nguyên Quyết định số 5185 ngày 9/11/2015 của UBND huyện về việc chi bồi thường giá trị QSDĐ, hỗ trợ QSDĐ trong hành lang an toàn lưới điện để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường dây 110 kv Long An 2 - An Thạnh đối với ông Trần Văn Keo, cụ thể: Bác đơn KN của ông Trần Văn Keo.

Theo nhận xét của Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần, nội dung KN của ông Trần Văn Keo về việc yêu cầu nâng giá bồi thường giá trị QSDĐ phần móng trụ là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Bởi vì UBND huyện Thủ Thừa áp giá bồi thường giá trị QSDĐ phần móng trụ cho ông Trần Văn Keo là đúng theo đơn giá đã được phê duyệt tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1440 ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt lại phương án hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường, hỗ trợ dự án công trình đường dây 110 kv Long An 2 - An Thạnh đối với đất ở thuộc “đoạn còn lại bên trong” tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa và phù hợp với Khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai 2013: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Nội dung KN của ông Trần Văn Keo về việc yêu cầu nâng giá hỗ trợ giá trị QSDĐ bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn lưới điện cũng không có cơ sở để xem xét giải quyết. Bởi vì UBND huyện Thủ Thừa áp giá hỗ trợ QSDĐ bị ảnh hưởng hành lang lưới điện cho ông Trần Văn Keo là đúng theo đơn giá đã được phê duyệt tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1440 ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt lại phương án hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường, hỗ trợ dự án công trình đường dây 110 kv Long An 2 - An Thạnh đối với đất ở, đất nông nghiệp thuộc “đoạn còn lại bên trong” tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa và phù hợp với Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Quyết định số 56/2014 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Long An quy định: “Diện tích đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất mà không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng bị hạn chế khả năng sử dụng thì chủ sử dụng đất được bồi thường thiệt hại (một lần) về đất bằng 80% theo đơn giá bồi thường về đất cùng loại và cùng vị trí đất”… “Diện tích đất thuộc nhóm đất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được hỗ trợ một lần về đất bằng 30% mức bồi thường theo loại đất nông nghiệp”.

Trong quá trình đối thoại, ông Trần Văn Keo không nêu được những chứng cứ pháp lý đối với nội dung KN. Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa đã giải quyết KN lần đầu là đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An kết luận: Ông Trần Văn Keo KN Quyết định số 2208 ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa về việc giải quyết KN lần đầu; yêu cầu nâng giá bồi thường giá trị QSDĐ phần móng trụ và hỗ trợ giá trị QSDĐ bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn lưới điện là sai toàn bộ và không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Xét Tờ trình số 890 ngày 25/8/2016 của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã công nhận và giữ nguyên Quyết định số 2208 ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa về việc giải quyết KN lần đầu của ông Trần Văn Keo.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An bác đơn của ông Trần Văn Keo KN Quyết định số 2208/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa. Lý do: UBND huyện Thủ Thừa đã áp giá bồi thường giá trị QSDĐ phần móng trụ và hỗ trợ giá trị QSDĐ bị ảnh hưởng hành lang lưới điện cho ông Trần Văn Keo là đúng theo đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1440 ngày 25/4/2015 và Quyết định số 56/2014 ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh.

Quyết định giải quyết KN này có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày kể từ ngày ban hành (1/9/2016). Đây là quyết định giải quyết KN lần hai, nếu ông Trần Văn Keo không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Quỳnh Vy