Ổn định vĩ mô và duy trì tiềm năng tăng trưởng cho Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đây sẽ là nội dung chính được Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam thảo luận tại Hội nghị cuối kỳ lần thứ 15 (Hội nghị CG) vào ngày 4 - 5/12, tại Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109553