Ới ai...

Mưa xuân đan rối lòng người

quê tôi tơ gạo trắng trời tháng ba

ao đình đom đóm giăng hoa

áo ai độ ấy phai ba bốn phần.

Góc vườn còn giữ dấu chân

sông gày, thuyền nhỏ, lần khân đợi người

ới ai một kiếp chim trời

nhớ nhau

sao lại tìm lời lặng im?!