Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

QĐND - Nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vẫn đang là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, vấn đề nước sinh hoạt và môi trường nông thôn ở nhiều địa phương được cải thiện đáng kể. Tại nhiều vùng, hệ thống các công trình nước sạch đã dẫn nước về tận các hộ gia đình, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu, trong khi đời sống của người dân nông thôn còn khó khăn nên việc huy động đóng góp còn ít. Các công trình nước sạch, sau khi đưa vào sử dụng và được giao cho xã quản lý, khai thác, nhìn chung là kém hiệu quả, tính bền vững chưa cao. Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi được xử lý chất thải chưa nhiều. Thậm chí, còn có những địa phương các hộ gia đình chưa có thói quen xây nhà vệ sinh. Tại nhiều vùng nông thôn, phương án xử lý chất thải rắn tại các thôn xóm vẫn do người dân tự xử lý. Để giúp người dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường, trong thời gian tới, các cấp chính quyền cần tiếp tục ưu tiên đầu tư để cải thiện điều kiện cấp nước và vệ sinh cho khu vực khó khăn. Bên cạnh xây dựng công trình cần quan tâm giải quyết đồng bộ các yếu tố: Xây dựng, quản lý, công nghệ, nâng cao năng lực cộng đồng và truyền thông nâng cao nhận thức. Các ngành chức năng cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa nhiệm vụ, vai trò của chính quyền địa phương, người dân và cộng đồng trong quản lý, bảo vệ. Cùng với đó, cần quan tâm, chú trọng vào việc trao quyền cho cộng đồng và lấy cộng đồng làm trọng tâm. Thủy Bình