Nước mắt ngày gặp lại

    Gốc

    …Và người thanh niên Khmer ấy không hề trách vì sao đến hàng chục năm, người cựu chiến binh mới quay lại chiến trường K. Tất cả thầm hiểu rằng từ ý nghĩa cao đẹp của cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước Chùa Tháp, đã nảy sinh những chuyện tình  bất diệt!

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/123652