NTB: Liên quan đến việc công bố thông tin, bị phạt 70 triệu đồng

(NDHMoney) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (mã NTB - HOSE) có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2011, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2011 theo quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC và chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011, Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 06 tháng đầu năm 2011 theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Theo đó, NTB bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584.

Sau khi chấp hành Quyết định xử phạt, công ty phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 13/5/2012, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.