Nỗi niềm Cu đánh máy

Em là Cu đánh máy

Công việc luôn hoàn thành

Thế mà ai sai trái

Đều đổ em rất nhanh

Văn bản do họ soạn

Kiểm duyệt qua bao người

Rồi chính tay sếp ký

Bị phê, chối như chơi...

Không lẽ sếp quyết sai?

Lẽ nào than mưu kém?

Thôi, dùng bài né tránh

Lỗi đánh máy, tuyệt vời.

Em cũng một kiếp người

Dẫu là cu đánh máy

Em làm chi nên tội?

Mà sai, đổ tại em???

28/11/2017

Đỗ Quý Doãn |