Nỗi lo bụng to của quý ông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chung quanh chuyện kích cỡ luôn là những câu trăn trở vì đàn ông chả ai hài lòng về "của quí” mà trời đã lập trình ni tấc sẵn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=82823