Nỗi khổ nơi... “vùng cấm”

Tạo hóa ban cho người đàn ông “của quý” để duy trì nòi giống, nhưng với một số đức ông, việc đó trở thành ước mơ xa vời.