Nỗ lực thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, Chính phủ yêu cầu phát huy kết quả đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đề ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây là nội dung tại Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2019 vừa được Chính phủ ban hành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2019

Nghị quyết nêu rõ, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chính phủ yêu cầu từng thành viên Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị; khẩn trương triển khai nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 bằng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xử lý kiến nghị của địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc xử lý kiến nghị của các địa phương.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 9-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020.

Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị, trong đó tập trung ưu tiên khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra bằng giải pháp, hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét; không ngừng đổi mới tư duy, tăng cường phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách, pháp luật.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; khơi thông, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực, có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; khẩn trương, nghiêm túc quán triệt Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

P.V

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202001/nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-12-2019-no-luc-thuc-hien-thang-loi-toan-dien-muc-tieu-nhiem-vu-nam-2020-2983361/