Ninh Thuận: Ra mắt mô hình điểm 'Tổ truyền thông cộng đồng' và 'Địa chỉ tin cậy'

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận vừa thành lập điểm 'Tổ truyền thông cộng đồng' tại 7 xã (xã Phước Chính, Phước Thắng, Phước Chiến, Hòa Sơn, thôn Liên Sơn 2 - xã Phước Vinh, thôn Tân Hà - xã Phước Hà, thôn Đá Hang - xã Vĩnh Hải) và 'Địa chỉ tin cậy' tại 4 xã (xã Phước Tân, Phước Hà, Ma Nới, Bắc Sơn).

 Ra mắt mô hình điểm “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy” tại Ninh Thuận

Ra mắt mô hình điểm “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy” tại Ninh Thuận

Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021 - 2030) được triển khai tại 71 thôn, 23 xã đặc biệt khó khăn thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Mục tiêu của Dự án: Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Tổ truyền thông cộng đồng với số lượng từ 7- 10 thành viên gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội phụ nữ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, người có uy tín trong cộng đồng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Phước Chiến

Ban Quản lý Địa chỉ tin cậy trung bình khoảng 10 người có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, công an, Hội Phụ nữ, Y tế, Hội Nông dân, người có uy tín trong cộng đồng... Vai trò của Địa chỉ tin cậy là Truyền thông cho cộng đồng về các vấn đề về bình đẳng giới, về phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Hỗ trợ tại chỗ kịp thời cho người bị bạo lực; Kết nối, chuyển gửi tới các dịch vụ liên quan; Cung cấp thông tin, kinh nghiệm cho xây dựng kế hoạch thông qua báo cáo vụ việc ngay sau khi xử lý hoặc báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho cơ quan, tổ chức chủ quản.

Với chỉ tiêu của Dự án, đến năm 2024, toàn tỉnh Ninh Thuận sẽ thành lập 77 Tổ truyền thông cộng đồng và 08 Địa chỉ tin cậy. Hiện nay, Hội LHPN 6 huyện đang tiếp tục chỉ đạo để ra mắt theo chỉ tiêu đề ra.

Ra mắt Địa chỉ tin cậy và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới tại xã Phước Tân

Hy vọng rằng, sau thời gian triển khai Dự án, với trách nhiệm của Tổ truyền thông cộng đồng và Ban Quản lý Địa chỉ tin cậy sẽ góp phần thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ninh-thuan-ra-mat-mo-hinh-diem-to-truyen-thong-cong-dong-va-dia-chi-tin-cay-20230813072354106.htm