Những thông tin quan trọng về xác nhận cư trú từ năm 2024

Thay vì có thời hạn trong 30 ngày như trước đây, từ nay xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng một năm kể từ ngày cấp.

Thông tư số 66/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 1/1/2024) của Bộ Công an đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trước đó liên quan đến đăng ký cư trú.

Cụ thể, từ ngày 1/1, công dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước (không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình) xác nhận thông tin về cư trú. Hình thức yêu cầu gồm trực tiếp tại trụ sở công an hoặc qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến khác.

Công an có thể xin giấy xác nhận cư trú qua ứng dụng VNeID.

Công an có thể xin giấy xác nhận cư trú qua ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, thay vì có thời hạn trong 30 ngày như trước đây, từ nay xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng một năm kể từ ngày cấp. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú gồm: Nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây, thời gian sinh sống tại từng nơi, hình thức đăng ký cư trú...

Trường hợp thông tin cư trú của công dân có thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin cư trú hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm thay đổi, điều chỉnh.

Thông tư 66/2023 còn quy định, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin này theo yêu cầu của công dân.

Nếu thông tin cần xác nhận đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 1/2 ngày làm việc. Trường hợp nội dung đề nghị không có trong cơ sở dữ liệu, thời hạn giải quyết không quá ba ngày làm việc.

Thông tư số 66 cũng bổ sung thêm ba điều khoản mới về đăng ký tạm trú. Cụ thể, công dân thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới, trừ trường hợp chỗ ở đó trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú.

Học sinh, sinh viên, học viên, người lao động... đến ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở...; trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo... thực hiện đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp nơi đó.

Ngoài ra, nếu giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân, tổ chức thì văn bản đó không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-thong-tin-quan-trong-ve-xac-nhan-cu-tru-tu-nam-2024-192240228193828608.htm