Những tác phẩm điện ảnh góp phần làm thay đổi thế giới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐST7) Qua một cuộc thăm dò của tờ Time trên 1.002 người dân Mỹ, cho thấy có khoảng 30% trả lời rằng một bộ phim đã làm thay đổi quan điểm của họ về một vấn đề.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7851627993/mlnews.2008-03-28.1671712253