Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng

Bằng trí tưởng tượng phong phú, các 'nhà chế ảnh' tạo ra những sinh vật khôi hài như voi lai vịt, ngựa lai chó.

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 1

Diều hâu lai khỉ.

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 2

Vịt ngựa.

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 3

Chim cánh cụt lai cá voi.

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 4

Ngựa khuyển.

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 5

Chim khỉ.

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 6

Sinh vật chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú của con người.

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 7

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 8

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 9

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 10

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 11

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 12

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 13

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 14

Những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh 15