Những khoản cổ tức chốt quyền nửa cuối tháng 11

Theo thống kê của Vietstock, tính đến ngày 14/11 có đến 17 doanh nghiệp thông báo chốt quyền chi trả cổ tức trong nửa cuối tháng 11. Nổi bật nhất là khoản cổ tức 50% của VHC.

VHC công bố ngày 20/11 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%. Được biết, năm 2013 VHC chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt tỷ lệ 15% và được thực hiện vào ngày 14/05/2014; năm 2012, VHC chi trả cổ tức cho cổ đông với tổng cộng tỷ lệ là 40% (trong đó đợt 1 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và đợt 2 tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu).

Đáng được quan tâm tiếp theo là KAC và SFI với mức cổ tức 20%. Cụ thể, KAC thông báo ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu còn SFI thông báo ngày 19/11 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền mặt.

Cùng mức thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% là DNM, DVP , HHC và DBC . Đáng lưu ý, ngoại trừ DBC thanh toán vào đầu năm 2015 thì 3 mã còn lại đều được thanh toán vào tháng 12/2014.

Mức thanh toán cổ tức thấp nhất là PXA và TKC với tỷ lệ chỉ 2.5% bằng tiền mặt (trong đó ngày 18/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2011 của PXA; ngày 21/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2013 của TKC). Cả 2 khoản cổ tức này sẽ được thanh toán vào ngày 19/12.

Hằng Nga