Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội

    Báo Đại Đoàn Kết
    1 liên quanGốcHà Nội

    Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc. Cách mạng Tháng Tám đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

    Minh Lý

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhung-hinh-anh-lich-su-ve-cach-mang-thang-tam-nam-1945-o-ha-noi-5694439.html