Những con tin của Anh ở Iraq còn sống?

VIT-Hầu hết các quan chức an ninh cấp cao nhất của Iraq đều cho rằng năm con tin của Anh, những người đã bị bắt ở Baghdad hơn một năm trước, vẫn còn sống.