Những chính sách về Lao động - Tiền lương có hiệu lực trong tháng 10

Báo điện tử Xây dựng giới thiệu tới bạn đọc các chính sách nổi bật trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương có hiệu lực trong tháng 10.

Nâng mức chi tiền ăn giữa ca, tạm ứng lương cho người lao động

Từ ngày 15/10/2016, việc quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động (NLĐ) làm việc trong công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thực hiện theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH . Theo đó: Mức chi tiền cho bữa ăn giữa ca của NLĐ được nâng lên tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng (Quy định cũ tối đa không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng). Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty, mức tạm ứng tiền lương cũng được tăng lên tối đa không quá 85% quỹ tiền lương kế hoạch để chi trả hàng tháng cho NLĐ.

Tùy theo yêu cầu thực tế mà việc xác định đơn giá tiền lương theo một trong các yếu tố: Tổng doanh thu; Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương; Lợi nhuận; Đơn vị sản phẩm; Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với tính chất hoạt động để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Các chế độ quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Nguyên tắc tính lương quản lý Công ty TNHH MTV Nhà nước

Theo Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/10/2016) hướng dẫn chế độ tiền lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý (NQL) công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, lương của NQL được xác định theo nguyên tắc: Tiền lương của NQL chuyên trách được xác định và trả gắn với hiệu suất sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, có khống chế mức tối đa và đảm bảo tương quan hợp lý với người lao động. Tiền lương của NQL không chuyên trách tính theo công việc và thời gian làm việc nhưng không quá 20% tiền lương của NQL chuyên trách. Quỹ tiền lương của NQL công ty tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động và được xác định theo năm. Hàng tháng, NQL công ty được tạm ứng bằng 80% số tiền lương tạm tính cho tháng đó, 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Quỹ tiền lương của NQL công ty được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty

Hướng dẫn xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Theo đó, Công ty xác định Quỹ tiền lương, phúc lợi (gọi tắt là Quỹ) của người lao động (NLĐ) dựa theo mức hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch. Cụ thể: Lợi nhuận thực hiện = Kế hoạch → Quỹ tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ; Lợi nhuận thực hiện > Kế hoạch → Quỹ = Quỹ (kế hoạch) + 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch (tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ); Lợi nhuận thực hiện < Kế hoạch → Quỹ tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ x tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Quỹ nêu trên được phân bổ để khen thưởng cho NLĐ và đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi, hoạt động phúc lợi của NLĐ.

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

Tăng mức hưởng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ, thôi việc

Theo Thông tư 130/2016/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 25/10/2016) quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2016 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời Điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng

Mức hưởng cụ thể theo số năm công tác sau khi đã điều chỉnh như sau: Từ đủ 15 đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng. Từ đủ 16 đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng. Từ đủ 17 đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng. Từ đủ 18 đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng. Từ đủ 19 đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.

Điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 01/01/2016.

Tuyết Hạnh