Những cái khó của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Mặc dù luật về giao dịch điện tử đã được ban hành từ năm 2005 nhưng ở Việt Nam vẫn có quá nhiều giao dịch bằng giấy tờ, đặc biệt là những giao dịch kinh tế thông thường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=150120