Nhu cầu vốn FDI của 163 dự án quốc gia là trên 61 tỷ USD

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đó là tổng vốn ước tính sơ bộ từ Danh mục 163 dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài của Việt Nam, giai đoạn 2006 - 2010 đã được Thủ tướng phê duyệt.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=27171